Játékszabályzat

A nyereményjáték szervezője: Optimusz Direkt Marketing Kft. (székhely: 1052, Budapest, Károly körút 24. I/2. Központi e-mail cím: dm@optimusz.hu, Adószám: 13907062-2-41, Cégjegyzék száma: Cg. 01-09-879294, Központi telefonszám : 2 666 890, Képviselő neve : Mutschler Péter, a továbbiakban: Szervező).

1. Részvételi feltételek

A nyeremények sorsolásán az vesz részt, aki a nyereményjáték időszaka alatt pontos adataival kitölti a regisztrációs kérdőívet és elfogadta a jelen Játékszabályzatot, valamint az Adatkezelési szabályzatot.

A nyereményjátékban kizárólag azon devizabelföldi, 16. életévét betöltött, nem cselekvőképtelen magyar állampolgár, (továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki a nyereményjáték tartama alatt regisztrál. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Pályázatot, amely nem felel meg a jelen szabályzatban írt feltételeknek.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező munkavállalói, a Játék szervezésében közreműködő alvállalkozói, megbízottjai, ezek alkalmazottai, valamint a felsorolt személyek Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozói. A Játékból ki vannak zárva továbbá a Játék nyereményeit biztosító harmadik fél vezető tisztségviselői és a Játék megvalósításában résztvevők munkavállalói, valamint ezen személyek Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozói.

A játékosok kizárólag saját adataikkal regisztrálhatnak. Amennyiben valaki más adataival regisztrál, a játékból kizárásra kerül.

Valamennyi játékos csak egy esetben regisztrálhat. Amennyiben valaki többször regisztrál, a Szervező jogosult arra, hogy a későbbi regisztrációkat törölje, vagy a Játékost – adatai törlése mellett – kizárja.

A játékban való részvételt vagy a nyereményben való részesülést a Szervező nem köti pénz fizetéséhez vagy vagyoni előny nyújtásához a játékos részéről, illetőleg a Szervezőtől vagy mástól való vásárláshoz vagy szolgáltatás igénybevételéhez sem. Mindezek alapján a játék nem minősül a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá tartozó bejelentés-, vagy engedélyköteles játéknak.

2. A játék menete

Minden játékos a játéknapokon jogosult 1 db virtuális tombolajegyre, amelyet a szervező véletlenszerűen oszt ki a játékosok között. A tombolával megnyerhetők az aktuális játékhéten a www.nyeroszam.hu weboldalon megjelentetett nyeremény(ek). A játékosok jogosultak bónusz tombolá(k)ra, amennyiben az előző játékhéten végrehajtották a Szervező által kiírt feladatokat. A bónusz tombolák érvényessége egy játéknap, felhasználható kizárólag a következő sorsoláson.

3. Nyeremények és azok átvétele

Az oldalon szereplő nyeremények képei illusztrációk. A nyereményeket a Szervező nem forgalmazza, így a fogyasztóvédelmi szabályok szerint Kereskedőnek nem minősül. Az esetleges szavatossági jogokat a nyertes Játékos a forgalmazóval (kereskedővel) szemben gyakorolhatja, akinek adatairól szükség esetén a Szervező tájékoztatást ad. A nyeremények változtatásának jogát a Szervező fenntartja.

A postázás költségét a Szervező viseli. A postázás minden esetben futárszolgálattal vagy ajánlott postai küldeményként történik.

A Játék nyereményeihez tartozó SZJA és más járulékfizetési kötelezettséget, és a nyeremények kiszállításának költségét a Szervező viseli.
A postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező és a lebonyolításban részt vevő cégek nem vállalnak felelősséget. A Szervező a nyeremény tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között érvényesítheti.

4. A nyertesek sorsolása

A sorsolást a Szervező által készített szoftver automatikusan végzi, minden játéknapon. A kiosztott virtuális tombolákat a játékos az általa megküldött e-mailben szereplő linkre kattintva tudja ellenőrizni. A játékos akkor tekinthető nyertesnek, amennyiben :

- a következő sorsolás időpontjáig ellenőrizte (rákattintott a részére elküldött e-mailben szereplő linkre ) az adott játékhétre a részére kisorsolt virtuális tomboláját
- megegyezik a virtuális tomboláján és a nyereményhez rendelt virtuális tombola száma
- kitöltötte a nyeremény igénylő űrlapot, azon megadta elérhetőségeit, postázási címét ( név, cím, telefonszám, megjegyzés a nyereményhez, fotó )

A játéknapi sorsolások ellenőrizhetőségi ideje a sorsolási napot követő 6. nap 23:59-perc. Ezt követően a játéknap ellenőrzésére nincs már lehetőség.

A nyertes a nyereményét a Szervező postázza a nyertes tombola ellenőrzését követő 20 munkanapon belül.

A nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre át nem váltható.

A Játékban való részvétellel a Játékos feltétel nélküli beleegyezését és nyilatkozatát adja ahhoz, hogy nyertessége esetén neve és a helység, ahol él, véleménye a játékról és az általa feltöltött fotó nyilvánosságra kerüljön.

4. Adatkezelés

A Szervező a Játékos személyes adatait az Adatkezelési szabályzatban meghatározottak szerint kezeli. A játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos az Adatkezelési szabályzatot elfogadja, ezzel hozzájárul személyes adatainak az Adatkezelési Szabályzat szerinti kezeléséhez.

6. Egyéb rendelkezések

A Szervező jogosult kizárni mindazon Játékosokat, akik a játékban, vagy a Szervező által szervezett más játékban, promócióban visszaélést, csalást követnek el, vagy a Szervezőt más módon megkárosítják, vagy erre törekszenek.

A Szervező jogosult kizárni mindazon Játékosokat, akik nyerési esélyeiket tisztességtelen eszközökkel növelik, így különösen bármilyen informatikai visszaélést követnek el.

A Szervező fenntartja a jelen Játékszabályzat megváltoztatásának jogát.

A játékos csak saját felelősségére vehet részt a játékban. A Szervező nem vállal felelősséget a játékost ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Játékos nem a kellő körültekintéssel járt el. A játékos köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely mások érdekeit sérti. Ezen belül a játékos köteles tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fûződő jogait, a szellemi alkotásokhoz fûződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat. Valamennyi játékos köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Szervező érdekeit sérti.

A jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésekre a magyar jogszabályok az irányadók.
sss