Adatkezelési szabályzat

A www.nyeroszam.hu címen elérhető Weboldalhoz (a továbbiakban: Weboldal) kapcsolódó személyes adatokat a nyereményjáték Szervezője kezeli. A nyereményjáték szervezője, egyúttal a személyes adatok kezelője: Optimusz Direkt Marketing Kft. (székhely: 1052, Budapest, Károly körút 24. I/2.; e-mail cím: dm@optimusz.hu; adatvédelmi nyilvántartási szám: 03324-0001; képviselő neve : Mutschler Péter).

Az adatkezelés alanyai (érintettek) a játékosok, akik a nyereményjátékon regisztrálnak.

Amennyiben a játékos a játékban részt vesz, és elfogadja a jelen Szabályzatot, kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Szervező az alábbiakban meghatározottak szerint kezelje.

A személyes adatok kezelésére jelen Szabályzat az irányadó. Az adatkezelés során a Szervező az irányadó jogszabályoknak, elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően jár el.

1. Adatkezelés célhoz kötöttsége: Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Jelen Szabályzat hatálya nem terjed ki a Weboldalon hirdető, vagy azon megjelenő harmadik személyek adatkezeléseire. Jelen Szabályzat hatálya kiterjed azon személyek adatkezelésére, amelyek részére a Szervező a személyes adatokat a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint továbbítja.

A Szervező a jelen Szabályzat módosításának jogát fenntartja. A módosításról a Szervező a játékosokat tájékoztatja.

2. Az adatkezelés jogalapja: a játékosok önkéntesen megadott hozzájárulása. A játékosok a nyereményjátékban való regisztráció során elfogadják a jelen Szabályzatot, és hozzájárulnak személyes adataik jelen Szabályzat szerinti kezeléséhez. Jelen Szabályzat a játékosok tájékoztatásának minősül.

3. A nyereményjátékon a részvétel ingyenes, a játékosok semmilyen anyagi juttatást nem teljesítenek a részvétel fejében. A Szervező a nyereményjáték ingyenességét azzal tudja biztosítani, hogy a játékosok irányába reklámozási tevékenységet végez. A játékosok a leírtakat kifejezetten tudomásul veszik, és elfogadják, hogy a részvétel feltétele az adatkezeléshez való hozzájárulás. Játékos hozzájárulását regisztrációjakor a checkbox külön bejelölésével is megerősíti.

A Szervező az adatkezelés során törekszik arra, hogy az adatkezelés tisztességes, törvényes legyen, és személyes adat kezelésére csak célhoz kötötten kerüljön sor. A Szervező biztosítja az érintettek részére a tájékoztatás, helyesbítés, törlés, tiltakozás jogát.

Az adatkezelés időbeni hatálya: A szervező a személyes adatok kezelésére időbeni korlátozás nélkül mind addig jogosult, amíg azt a Játékos vissza nem vonja.

4. Az adatkezelés célja : elsősorban a nyereményjáték lebonyolítása, ennek során a részvételi jogosultság ellenőrzése, a sorsolás, a nyertesek értesítése, a nyeremény átadása. Célja tovább a nyereményjátékkal kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, az ezzel kapcsolatos szerződéses jogok és kötelezettségek teljesítése, a szolgáltatás minél magasabb színvonalú és hatékony működésének biztosítása, adatbázis építés, hírlevél küldés, továbbá az ezekhez való egyértelmű és kifejezett plusz megerősített hozzájárulás esetén adatok további személy számára való elérésének biztosítása, azaz, direkt marketing célú adatkezelés ( közvetlen üzletszerzés – direkt marketing ), elektronikus értékesítés.

A Szervező jogosult arra, hogy az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célra felhasználja.

5. A személyes adatok kezelése a Szervező székhelyén történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket minden esetben a Szervező hozza meg.

6. A szervező adatfeldolgozót jogosult megbízni, az Infotv. alapján. Az adatfeldolgozó önálló döntést nem hozhat. A Szervező az adatfeldolgozók megnevezését jelen Szabályzatban közzéteszi.

7. A regisztráció során a játékos megadja az azonosításhoz és a kapcsolattartáshoz szükséges következő adatait:
- teljes név,
- e-mail cím,
- lakcím, vagy postázási cím
- mobil telefonszám.

A megadott adatok kezelése a játékos azonosítását, a kapcsolattartást, nyeremények eljuttatását, reklámozást, kutatást szolgálják.

Az adatlapon szereplő egyéb adatokat a Szervező reklámozási és kutatási célra használja fel. Ezen adatokat a Szervező célcsoport meghatározásra használja. Az adatok kezelésének célja a weboldal szolgáltatásainak biztosítása, valamint a szolgáltatások fejlesztése, továbbá a játékosok részére hírlevelek és reklámok küldése, az alábbiakban meghatározottak szerint.

8. A Szervező jogosult arra, hogy :
- a játékos megadott email cím elérhetőségeit felhasználja arra a célra, hogy részére a Szervezővel, a Szervező tevékenységével összefüggő promóciós célú elektronikus levelet, a szolgáltatással összefüggő hírlevelet, vagy reklámot tartalmazó levelet küldjön, számára ilyen célú tájékoztatást juttasson el. A játékos kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a tájékoztatásban, hírlevélben, illetve az értesítő levélben reklámot helyezzen el.
- a játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy a weboldal használata, a nyereményjátékon való részvétel során keletkezett adatokat a Szervező reklámozási célra felhasználja annak érdekében, hogy a játékosok számára célzott, a címzettet érintő ajánlatokat juttathasson el.
- a kezelt adatokat a Szervező felhasználhatja a letöltött oldalakon megjelenő hirdetési felületek személyre szabására, valamint a kilépéskor betöltendő oldal kiválasztására. Ezen műveletek automatikusan, emberi beavatkozás nélkül, számítástechnikai program által történnek.

9. A regisztrációval a játékos kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szervező a közvetlen megkeresés módszerével email direkt marketing reklámot küldjön, és ebből a célból megadott adatait felhasználja.

10. A játékos önkéntesen adott hozzájárulását:
- bármikor visszavonhatja
email ben a dm@optimusz.hu, telefonon a 2 666-890, illetve postai úton küldött levélben a 1052 Budapest, Károly krt. 24. Optimusz DM Kft. központi iroda címére címezve.
- a játékos kérheti személyes adatai törlését, a Szervező elérhetőségein (1. pont és 10. pont ). Az érintett játékos erre irányuló kérése esetén az adatokat a Szervező rendszere öt munkanapon belül törli. A személyes adatok törlése során az adatok felismerhetetlenné tételére kerül sor, oly módon, hogy az adat és az érintett közötti kapcsolat többé ne legyen helyreállítható.
- a játékosnak jogában áll, hogy adatait helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését a Szervezőtől kérje. Az érintett játékos joga, hogy egyes adatait, vagy teljes regisztrációját törölje. Az érintett tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről. A tájékoztatást a Szervező elektronikus levélben is megadhatja. Az érintett játékos tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

A kezelt adatokat a Szervező felhasználhatja közvélemény-kutatás, piackutatás céljára, kutatási minta összeállítására, a játékosok ilyen célú megkeresésére.

11. A Szervező a nyertesek nevét, a lakcímből a település megnevezését és a felhasználó által önkéntesen feltöltött fényképét jogosult közzétenni a honlapján. A közzétételhez a játékos a regisztrációval és a nyeremény elfogadásával hozzájárul.

12. A Weboldal látogatása esetén a Szervező rendszere automatikusan rögzíti a Játékos számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát, továbbá az IP-cím alapján meghatározható földrajzi helyet. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál. Az Adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy a Játékos gépén adatokat tartalmazó filet-t (cookie-t) helyezzen el.

13. A Szervező a megadott adatokat törli, ha:
- azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli;
- az érintett játékos azt kéri;
- az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi;
- az adatkezelés célja megszűnt;
- azt hatóság vagy bíróság elrendeli.

14. A Szervező minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A Szervező az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

15. A játékosok a szolgáltatás igénybe vétele és a Weboldal használata során csak saját személyes adataikat adhatják meg, vagy olyan személyek adatait, akik ehhez hozzájárultak. Más személyek adatainak megadása jogellenes adatkezelésnek minősül, amelynek a külön jogszabályokban meghatározott következményei lehetnek. Más személyes adataival való visszaélés esetén a Szervező az eljáró hatóságoknak segítséget nyújt a jogsértés feltárása, a jogsértést elkövető azonosítása érdekében.

16. A játékos a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panaszával fordulhat a Szervezőhöz, aki a panaszt a lehető legrövidebb időn belül kivizsgálja, és a jogsértést orvosolja.

17. A játékos a személyes adatai védelméhez való jog sérelme esetén fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu), Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400, Email: ugyfelszolgalat@naih.hu valamint bíróság előtt is érvényesítheti igényét.
sss